תקנון

פרק א' – תנאים כלליים

1. השימוש או הביקור באתר האינטרנט lotto365.co.il (להלן "האתר") ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן "השירותים"), כפופים לתנאי תקנון זה היוצרים את הסכם משפטי בינך לבין האתר וכן תנאי השימוש שעל פיהם פועל האתר.

2. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר מעביר למתן שירות של משלוח טפסים להגרלות מפעל הפיס באתר lottosheli.co.il המופעל על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

3. האתר אינו מהווה ישות הקשורה למפעל הפיס בכל דרך שהיא, אינו מייצג את מפעל הפיס ואין בינו ובין מפעל הפיס כל קשר, ישיר או עקיף. האתר אינו קשור בשום הסכם עם מפעל הפיס ופעילותו הינה פעילות עצמאית.

4. תקנון זה כולל שני חלקים – תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בינך ובין האתר ותיאור השירות. הפרדת התקנון לשני חלקים אינה גורעת ממשקלם ויש לקראם יחדיו כמסמך אחד ולראות את שני חלקיהם כהסכם המלא בינך ובין האתר.

5. תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין האתר בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים.

6. תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.

7. קבלת התנאים

7.1 על מנת להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאי תקנון זה (להלן "התנאים"). לא תוכל להשתמש בשירותים אם לא תאשר ותקבל את התנאים.

7.2 ניתן לקבל את התנאים על ידי שימוש בשירותים, כולם או חלקם. אתה מבין ומסכים לכך שהאתר יתייחס לשימוש בשירותים כאישורך לקבלת התנאים מעתה ואילך.

7.3 על פי החוק, ההשתפות בהגרלות מפעל הפיס מותרת רק אם הינך מעל גיל 18. אינך רשאי להשתמש בשירותים ולאשר קבלת התנאים אם (א) אינך בגיל המתאים לכריתת הסכם מחייב עם מפעילות האתרים ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מעל גיל 18; או (ב) הינך חסר כשרות משפטית או מנוע בצורה אחרת מלקבל או להשתמש בשירותים על פי חוקי מדינת ישראל ו/או המדינה בה אתה מתגורר ו/או ממנה אתה ניגש לשירותים או משתמש בהם.

8. שינויים בתנאים

8.1 האתר עשוי לבצע שינויים בתקנון זה ו/או בחלקים ממנו מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות להטמיע את השינויים בתוך התקנון ו/או לעדכנו בכל צורה אחרת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר.

8.2 בכל מקרה בו יבוצעו שינויים כאמור לעיל, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר. אתה מבין ומסכים שאם תשתמש בשירותים לאחר התאריך שבו השתנו התנאים, משמע כי הינך מסכים לשינויים ולתקנון המעודכן.

9. הגבלות כלליות לגבי שימוש

9.1 האתר מעניק לך בזאת אישור לגישה ושימוש באתר ובשירותים, בכפוף לכל תנאי התקנון ו/או כל דין החל בנסיבות שימושך ובכלל זה הינך מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים – המקומיים, הלאומיים והבין לאומיים, בכל זמן שהוא בעת השימוש בשירותים.

10. אופי האתר

10.1 תיתכן אפשרות שבמידע ו/או בנתונים המופיעים באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, בין השאר בגלל קבלת נתונים שגויים או תקלות תקשורת. האתר עושה כל שביכולתו לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. יחד עם זאת, לא יהיה האתר אחראי לנזק, הוצאה ו/או הפסד שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים אלה.

10.2 כל המידע והשירותים המוצעים למשתמש באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS), בלא כל התחייבות. האתר לא יהיו אחראי לגבי המידע, הפרטים, והשירותים, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה ובכלל זה לא תהא אחראית לכל פרסום של מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.

11. העדר התחייבות למתן שירותים עתידיים

11.1 אתה מאשר ומסכים שאופן וטיב השירותים שהאתרים מספקים, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש והאתר אף שומר לעצמו את הזכות להפסיק את אספקת השירותים, כולם או חלקם, זמנית או לצמיתות וכי לא יהיו לך כל טענות או דרישות בקשר לכך.

11.2 אתה תוכל להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת שהיא. אין צורך להודיע מפורשות כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים.

12. זכויות יוצרים

12.1 הינך מאשר כי ידוע לך כי למעט זכות השימוש בשירותים, לא מוקנית לך כל זכות באתר, בקניין הרוחני של האתר, תוכנו, הסימנים המסחריים שבו ו/או כל חלק אחר הקיים בהם. הינך מאשר כי ידוע לך שחל איסור מוחלט עליך לעשות שימוש בכל סימן, קובץ, תוכנה, עיצוב גרפי, סימן מסחר טקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר ללא הסכמה מפורשת בכתב.

13. סיום ההתקשרות

13.1 תנאי התקנון ימשיכו לחול כל עוד הינך משתמש בשירותים.

13.2 האתר יוכל בכל עת להפסיק את מתן השירותים הניתנים לך, אם:

א. הפרת את תקנון זה (או פעלת באופן שמעיד מעל לכל ספק שהינך מתכוון להפרו); או

ב. האתר נדרש לעשות זאת בהתאם לדין כלשהו; או

ג. האתר רשאי לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

13.3 בעת הפסקת מתן השירותים, כל הזכויות המשפטיות, ההתחייבויות והחבויות שהן אתה והן האתר הייתם כפופים להן (או שהצטברו במהלך הזמן בעת אכיפת התנאים) או שאמורות להמשיך ללא הגבלה, לא יושפעו מהפסקה זו.

14. הגבלת אחריות

14.1 הינך מסכים ומאשר כי ידוע לך, שתנאי לשימוש במתן השירותים, הינו הסכמה ספציפית למגבלות הכלולות בסעיף זה.

14.2 האתר אינו אחראי להגרלות מפעל הפיס, תוצאותיהן, פרסומי מפעל הפיס ו/או פעולות מפעל הפיס בכל צורה או דרך שהיא. האתר אינו אחראי גם לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה באתר או בתוכנה, או בגישה לאתר או בתקלות במסופי מפעל הפיס או באפשרות משלוח טפסים בתחנה מסויימת או במערכת מפעל הפיס בכלל.

14.3 הינך מסכים ומאשר כי בשום מקרה לא יחול על האתר אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אי ביצוע או עיכוב במשלוח טפסים, איבוד טפסים או אי רישומם כנדרש ו/או אובדן רווחים מכל מין וסוג שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בין בהתבסס על חוזה, דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או מכל סיבה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

14.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מאשר ומסכים כי ידוע לך כי בשום מקרה, האתר לא תהיה אחראי:

14.4.1 לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אובדן, עקיף או ישיר, שעשוי להגרם לך עקב הפסקה במתן השירותים, עיכוב בשימוש, כשל אחר במתן השירותים או באי-יכולת להשתמש באתר, ביטול הזמנה, כח עליון, תחזוקה של האתר, בעיות טכניות ו/או מכל סיבה אחרת;

14.4.2 אי מתן השירותים עקב תקלות מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה מחיקה, פגיעה או כשל באחסון של פריטים שנשלחו על ידך ו/או נתונים אחרים של תקשורת שנשמרו או הועברו על ידך ו/או באמצעות השימוש באתר;

14.4.3 אי היכולת של האתר לשמור על האבטחה והסודיות של פרטי הסיסמאות או פרטי החשבון שלך.

14.5 האתר נוקט באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. הינך מאשר כי ידוע לך שהאתר לא יהא אחראי לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

14.6 ההגבלות המפורטות לעיל יחולו בכל מקרה, בין אם היה על האתר להיות מודע לאפשרות של אובדן כגון זה ובין אם לאו.

15. תנאים משפטיים כלליים

15.1 תקנון זה לא נועד להקנות זכויות מכל סוג שהוא לצדדים שלישיים, והוא לא יפורש כחוזה לטובת צד ג'.

15.2 שום התנהגות על ידי האתר לא יחשב כויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם או על פי כל דין, או כוויתור או הסכמה מצידה להפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

15.3 אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

15.4 החוק החל על אתר זה והשימוש בו, אפילו אם נעשה שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יהיה החוק של מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת בין הצדדים ו/או בכל עניין הקשור להסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה לבית המשפט המוסמך בפתח תקווה.

15.5 תקופת ההתיישנות בהתייחס לכל תביעה נגד האתר ו/או שעניינה תקנון זה ו/או פעילות על פיו הינה 6 (שישה) חודשים ממועד האירוע נשוא אותה תביעה והכל כמפורט בהסכם נפרד המצורף לתקנון זה.

15.6 אתה מסכים שהאתר יוכל לספק לך הודעות, לרבות הודעות שנוגעות לשינויים בתנאי האתר, באמצעות הדוא"ל, הדואר הרגיל או פרסומים באתר האינטרנט.

15.7 אתה מסכים כי האתר יהיה רשאי להשתמש בקבצי מעקב "קוקיז"ו/או בפרטים האישים שימסרו על ידך לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק / שיווק דיגיטלי ו/או משלוח דואר רגיל בין בדואר אלקטרוני ובין בדרך אחרת. שימוש באתר הינו בגדר הסכמה לקבל דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או מודעות דיגיטליות, מהאתר. אלא אם שלחת הודעת סירוב לאתר – רשאי האתר לשלוח לך מעת לעת תזכורות/הודעות מערכת וכד', באשר לשירות שהוזמן.

פרק ב' – עקרונות מתן השירותים

השירותים הניתנים על ידי האתר אפשר ויתעדכנו מעת לעת. עד עדכון ו/או שינוי חלק זה של התקנון, יחולו עקרונות אלו. חלק זה כפוף לכל תנאי השימוש ומטרתו להבהיר למשתמש את התנאים שעל פיהם מוענקים השירותים למשמשים.

16. מגבלות חוקיות

16.1 השימוש באתר זה ובכל שירות נלווה לו אסור על קטינים מתחת לגיל 18 שנים ו/או על כל משתמש שאינו בעל כשירות משפטית ("בלתי מורשים").

16.2 האתר מבהיר כי אף כי אינו מקיימת הגרלות, הינו מבקש להבהיר כי השתתפות של בלתי מורשים בהגרלות מפעל הפיס או כל הימור או הגרלת מזל אחרת, אסורה עפ"י החוק הקיים במדינת ישראל ועל כן לא תתן שירותים אשר יש בהם כדי להפר או למנוע את קיום דיני מדינת ישראל.

17. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעות כמפורט ליד כל הגדרה –

17.1 "האתר" – אתר "לוטו365" או "lotto365" שכתובתו www.lotto365.co.il ולצורכי תקנון זה, שימוש באפליקציה המתואמת לטלפון סלולרי או אמצעי דומה, דינו כדין שימוש באתר לכל דבר ועניין.

17.2 "השירותים" – שירות המופעל על ידי האתר המאפשר לציבור המשתמשים, לקבל מידע באתר אודות הגרלות הלוטו ובכפוף למגבלות הקבועות בתקנון זה או בכל דין, ולשלוח באינטרנט טפסי הגרלות באתר lottosheli.co.il המופעל על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

17.3 "טפסי הגרלות" טפסים המקנים זכות להשתתף בהגרלות. הטפסים ישלחו על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

17.4 "הגרלות" – הגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס (קרי לוטו, צ'אנס, 777, 123 ודומיהם), אלא אם וככל שיחליט האתר על מתן שירותים גם להגרלות אחרות או מניעת שליחת הגרלות מסויימות.

17.5 "התוכנה" תוכנה המאפשרת משלוח של טפסי הגרלות על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

17.6 "הזכייה" – כפי שתקבע על ידי מפעל הפיס על פי שיקול דעתה המוחלט ותנאי ההגרלה המבוצעים על ידה.

17.7 "משתמש" – המשתמש בשירותי האתר ובכפוף לכל מגבלה הקיימת בתקנון האתר ו/או בדין. 

17.8 "מסוף" – מסוף או כל אמצעי אחר של מפעל הפיס המאפשר משלוח טפסי הגרלות.

17.9 "מחיר טופס הגרלה" – המחיר שנקבע על ידי מפעל הפיס בהתייחס להגרלה בה ישתתף המשתמש ואשר הינו המחיר שישולם על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

17.10 "התוספת" העמלה שהמשתמש ישלם עבור השירות המוענק לו ובכלל זה המע"מ החל על עמלה זו על ידי לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. .

18. הרשאים להרשם כמשתמשים באתר לוטוסנד בע"מ (ח.פ. 515032852) באחריותו ובהתאם לתקנון המופיע בו. 

18.1 תנאי לשימוש באתר הינו עמידה במגבלות החוק, ובכלל זה כאמור בסעיף 16 לעיל.

18.2 כל מגבלה הקיימת בדין לעניין שימוש באתר בגבולות מדינת ישראל, ככל שחלה, תחול על האתר.